LogoHjem

Vedtekter for Østensjø historielag

Sist revidert og godkjent av årsmøtet 16/2-2011

§ 1 Formål
Laget har som formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern i vårt område, samle inn alt som har betydning for områdets historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Ved å arrangere foredrag, vandringer, utstillinger og liknende skal laget stimulere og øke folks interesse for lokalhistorien her. Videre skal laget gjøre media og politikere oppmerksomme på områdets historie og bakgrunn. Derved understrekes viktigheten av å bevare kulturminnene for ettertiden. I enkeltsaker og der det ellers er naturlig kan laget samarbeide med andre lag og interesseforeninger.

§ 2 Virksomhet
For å nå målene kan laget:
Arrangere møter, kurs, vandringer, registrere muntlig tradisjon, stedsnavn, fotografier og annet historisk materiale.
Arbeide for at det kan bli utgitt historiske skrifter av ulik art som gjør kulturminnene tilgjengelige for alle interesserte.
Arbeide for vern av fortidsminner og kulturminner av alle slag i kommunen.

§ 3 Tilslutninger
Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Fellesrådet for historielagene i Oslo.

§ 4 Medlemskap
Medlemmer av laget er:
Årsmedlemmer som betaler den årlige kontingenten.
Æresmedlemmer etter § 8.
Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de 2 siste år er å betrakte som utmeldt.

§ 5 Styret
Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger:
Leder for ett år. Styremedlemmer for 2 år. 2 styremedlemmer går ut hvert annet år. 2 varamedlemmer for 1 år. 1 revisor for 2 år. Valgkomite med 3 medlemmer for 2 år.
Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Styret kan utpeke komiteer til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Varamedlemmer skal få tilsendt sakspapirer.

§ 6 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned og innkalles av styret med 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene på deres sist oppgitte adresse. Med innkallingen skal følge styrets årsberetning/årsmelding og innkomne forslag. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. Årsmøtet skal behandle:

A. Årsberetning/årsmelding
B. Revidert regnskap
C. Budsjett
D. Kontingentfastsettelse
E. Innkomne forslag. Forslag må, for å bli behandlet på årsmøtet, være sendt styret senest 8 dager før møtet
F. Valg

Alle medlemmer som møter kan stemme.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når minst 10 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøte. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de sakene som er annonsert i innkallingen.

§ 8 Æresmedlemmer
Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 9 Lovendringer
Lovendringer kan foretas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

§10 Oppløsning
Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter dette med 2/3 flertall. Lagets arkiv og midler går da til Deichman bibliotek og øremerkes lokalhistorisk virksomhet.

Historielagets logoer